سلامت زنان

شما اینجا هستید

گروه سلامت زنان  فرهنگستان علوم پزشکی

برنامه راهبردی

برنامه راهبردی گروه سلامت زنان فرهنگستان علوم پزشکی در حمایت از اهمیت سلامت زنان  که شامل رفاه جسمی،روانی، عاطفی، اجتماعی،  و معنوی زنان بوده و تحت تأثیر شرایط بیولوژیکی، اجتماعی، سیاسی، و اقتصادی زندگی آنان می‌باشد، تدوین گردیده است. این برنامه چارچوبی برای فعالیتهای گروه در پاسخ به چالشها و نیازهای سلامت زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور در زمان حال و آینده است. تلاش گروه بر آن خواهد بود که با توجه به تمامی ابعاد سلامت زنان در طی دوره‌های مختلف زندگی و تأثیر شرایط اجتماعی، اقتصادی و منزلت زن در جامعه، با تمرگز بر نظام سلامت کشور، با رویکردی کل نگر و جامع، همکاری و تعامل بین بخشی در جهت بهبود سیاستگذاری و برنامه ریزی بخش سلامت و سایر بخشهای اجتماعی اقدام نماید 

تحلیل محیط داخلی:

نقاط قوت:

 1. جایگاه فرهنگستان به عنوان مرجع عالی علمی در زمینه دیده بانی کلان، پایش و ارزیابی،  نظارت و    برنامه ریزی سلامت زنان
 2. وجود متخصصین و محققین صاحبنظر در گروه سلامت زنان و سایر گروهها
 3. امکان ارتباط و دسترسی به منابع اطلاعاتی سلامت زنان
 4. امکان همکاری با سایر مراجع و مجامع علمی کشور
 5. امکان ارتباط و همکاری با مراجع علمی بین المللی
 6. وجود نشریه علمی نمایه شده در بانک‌های اطلاعاتی معتبر
 7. امکان ارتباط نهادمند با مسئولین سیاستگذاری و اجرایی
 8. وجود منابع و امکانات جهت ایجاد ارتباط مجازی، همفکری و تبادل اطلاعات علمی 

نقاط ضعف:

 1. ضعف تبیین، معرفی و اطلاع رسانی در خصوص جایگاه و مأموریت فرهنگستان در جامعه و سازمانهای اجرایی
 2. عدم استفاده بهینه از تجهیزات و فناوری جهت فعالیت در فضای علمی مجازی
 3. ضعف دسترسی مستمر به بانکهای علمی معتبر
 4. ضعف نگرش جنسیتی در برنامه‌های سایر گروههای تخصصی فرهنگستان
 5. ضعف اطلاع، تحلیل و بهره برداری مستمر از داده‌ها و اطلاعات موجود سلامت زنان
 6. فقدان ارتباط نهادمند و مستمر با مراجع ملی در زمینه‌های علمی، سیاستگذاری و اجرایی مرتبط با سلامت زنان

تحلیل محیط بیرونی:

 • آگاهی و توجه محدود متخصصان علمی کشورنسبت به موضوع سلامت زنان
 • محدودیت منابع جهت مطالعه و تحقیق در حیطه سلامت زنان
 • ضعف رویکرد جنسیتی در سیاستگذاری، برنامه ریزی و اجرای برنامه‌های بخش سلامت  (ساختار- منابع- قوانین و مقررات و…)
 • ضعف ارتباط نهادمند اطلاعاتی با مجامع سیاستگداری و تصمیم گیری
 • ضعف اگاهی نسبت به حقوق و منزلت زنان در جامعه و مراکز درمانی و مراقبتی
 • عدم توجه به ویژگیهای فیزیولوژیکی، نقشها و مسئولیتهای متعدد خانوادگی و اجتماعی زنان در برنامه ریزی و سیاستگذاری بخش سلامت
 • ضعف تحقیقات متمرکز و هدفمند سلامت زنان (پیمایشها)
 • فقدان نظام پایش و مراقبت مستمر سلامت زنان در نظام سلامت کشور
 • روند افزایش الگوهای رفتارهای پرخطر در بین زنان (چاقی – مصرف سیگار - مواد مخدر…)
 • روند افزایش مشکلات احتماعی اقتصادی و فرهنگی و تأثیر آن بر سلامت زنان

فرصت‌ها:

 1. وجود منشور حقوق و مسئولیتهای زنان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان یک سند پایه ملی و کلان کشوری
 2. وجود سیاستهای مصوب و برنامه‌های مدون در ارتباط با سلامت زنان
 3. توجه به سلامت زنان در اهداف و دورنمای برنامه بیست ساله و سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران و نقشه جامع علمی کشور
 4. روند افزایش مشارکت زنان در مناصب قانونگزاری و سیاستگذاری کشور
 5. برخورداری از ساختارهای سیاستگذاری برنامه ریزی نظارتی و مشورتی در امور زنان در مراکز علمی و اجرایی
 6. وجود انجمنهای علمی مرتبط با امور زنان
 7. وجود سازمانهای مردم نهاد و صنفی زنان
 8. افزایش شمار دانشجویان و دانش آموختگان زن

چشم انداز:

 • گروه سلامت زنان فرهنگستان علوم پزشکی به عنوان مرجع علمی و مشورتی در زمینه سلامت زنان با توجه به اسناد بالادستی مرتبط ازجمله منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در جمهوری اسلامی ایران،اهداف و دورنمای برنامه بیست ساله و سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران، نقشه جامع علمی کشور، و سیاستهاو راهبردهای ارتقای سلامت زنان در جمهوری اسلامی ایران، افق و چشم انداز خود را دستیابی به بالاترین مرجع و جایگاه علمی و مشورتی، و دیده بانی در زمینه سلامت زنان ترسیم می‌نماید.
 • گروه سلامت زنان فرهنگستان علوم پزشکی به عنوان یک مرجع علمی و فرهنگی، دیده بان، هدایت گر، مشاور، نظریه پرداز  و سیاستگذار در زمینه سلامت زنان بر خود لازم میداند تا با بهره گیری از جدیدترین، بهترین و مناسب‌ترین فناوریها، نیروهای متخصص، و منابع کافی درجهت گسترش مرزهای دانش، ارتقای آموزش، پژوهش و خدمات سلامت زنان تلاش نماید، و ضمن تعامل سازنده و ارتباط نهادمند با سازمانهای مرتبط دولتی و غیر دولتی از طریق بررسی و تحلیل وضعیت سلامت زنان،  سیاستها، و راهکارهای  مناسب بهبود سلامت زنان را تدوین و پیشنهاد نماید.

هدف:

 1. ارتقای دانش سلامت زنان و شناخت اولویتها و نیازهای سلامت آنان
 2. بهبود سیاستها و برنامه‌های مرتبط با سلامت زنان
 3. ارتقای برنامه‌های آموزشی، پژوهشی و ارائه خدمات مؤثر سلامت در حوزه سلامت زنان
 4. ارزشهای حاکم بر فعالیت‌ها و برنامه‌های گروه سلامت زنان هم راستا با اهداف و آرمانهای نظام اسلامی، تأکید بر محوریت انسان سالم و امکان رشد و حرکت بسوی کمال، و اعتلای اخلاق پزشکی عبارتند از:
 5. حفظ کرامت و حقوق انسانی زن
 6. رشد و تعالی همه جانبه زنان، خانواده و جامعه
 7. دوری از فقر، فساد، تبعیض و بیعدالتی و ایجاد امنیت سلامتی
 8. دانایی محوری
 9. شایسته سالاری و الگوسازی در جامعه اسلامی، ایرانی و جهانی
 10. گروه سلامت زنان در حیطه علمی، سیاستگذاری و پژوهشی در عرصه داخلی و بین المللی با کلیه مراجع و سازمانهایتصمیم گیر و علمی و اجرایی داخل کشور و نیز مراکز معتبر علمی بین المللی و جهانی تعامل گسترده برقرار می‌نماید.

کانونهای توجه گروه سلامت زنان:

 1. بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهت ایجاد ساختار علمی مجازی و نیمه مجازی در زمینه سلامت زنان
 2. جذب نخبگان و استعدادهای برتر

اهداف راهبردی:

 1. توجه به نیازهای سلامت زنان و برقراری رویکرد جنسیتی در برنامه‌های کلان بخش سلامت
 2. گسترش و هماهنگی تحقیقات سلامت زنان و افزایش تولیدات علمی و فناوری مرتبط با آن
 3. اطمینان از تأمین خدمات مورد نیاز سلامت زنان متناسب با اولویتهای آنان
 4. ارتقای شاخصهای استاندارد سلامت زنان و هماهنگی در برقراری نظام پایش و مراقبت از سلامت زنان در کشور
 5. توسعه ارتباط نهادمند با مجامع علمی، برنامه ریزی، سازمانها و مراجع اطلاعاتی سلامت زنان در سطح ملی
 6. توسعه ارتباط با سازمانها و مجامع علمی و برنامه ریزی و اجرایی سلامت زنان در سطح  بین المللی و بهره برداری از تجارب موفق علمی و اجرایی سایر کشورها
 7. افزایش دسترسی به بانکهای اطلاعاتی معتبر ملی و بین المللی مرتبط با سلامت زنان
 8. افزایش آگاهی و اطلاع رسانی متخصصین، سیاستگذاران و جامعه در خصوص اهمیت و نقش زنان در سلامت جامعه و ابعاد سلامت زنان (حقوق و منزلت زن و تأثیر عوامل اجتماعی اقتصادی و رفتارهای پرخطر)
 9. افزایش حضور زنان متخصص در سطوح عالی نظام سلامت و بهره گیری از توان علمی و مدیریتی آنان در اموزش و پژوهش
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
رئیس
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
دبیر
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
هیات علمی
ردیف تاریخ دستور جلسه پیوست
۱ ۱۴۰۱/۸/۴ پیگیری برنامه‌های گروه PDF icon خلاصه جلسه.pdf
۲ ۱۴۰۱/۷/۶ ارائه گزارش پیشرفت طرح توسط خانم دکتر حسینی PDF icon خلاصه جلسه.pdf
۳ ۱۴۰۱/۶/۹ ارائه گزارش نهایی طرح توسط خانم دکتر جلالی نیا    بحث درخصوص وبینار پیشنهادی خانم دکتر حسینی PDF icon خلاصه جلسه.pdf
۴ ۱۴۰۱/۳/۱۸ ارائه گزارش پیشرفت توسط مجریان محترم اقدامات برنامه راهبردی گروه ارائه کلیات وبینار توسط مسئولین  محترم ارائه گزارش از اقدامات انجام شده برای برگزاری  وبینار راهکارهای حمایتی از نقش... بیشتر PDF icon خلاصه جلسه.pdf
۵ ۱۴۰۱/۲/۲۱ برنامه ریزی برای اجرای برنامه سال ۱۴۰۱ گروه (اقدامات برنامه راهبردی ) بررسی نامه ارجاعی برنامه ­ریزی برای برگزاری وبینارها و نشست­های تخصصی PDF icon خلاصه جلسه.pdf
۶ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ برنامه ­ریزی برای اجرایی کردن اقدامات برنامه راهبردی گروه در سال ۱۴۰۱ جمع بندی نظرات گروه برای ارتقای جایگاه فرهنگستان نامه ارجاعی در خصوص برگه تعریف پروژه برنامه ­ریزی برای برگزاری وبینارها... بیشتر PDF icon خلاصه جلسه.pdf
۷ ۱۴۰۱/۱/۲۴ بررسی نامه ارجاعی   PDF icon خلاصه جلسه.pdf
۸ ۱۴۰۰/۱۲/۴ ادامه بررسی برنامه راهبردی فرهنگستان بررسی نامه ارجاعی   PDF icon خلاصه جلسه.pdf
۹ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ ادامه بررسی برنامه راهبردی فرهنگستان بررسی نامه ارجاعی   PDF icon خلاصه جلسه.pdf
۱۰ ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ ارائه گزارش پیشرفت طرح خانم دکتر جلالی نیا بررسی نامه ارجاعی  بررسی فرم وبینارها    PDF icon خلاصه جلسه.pdf

صفحه‌ها

دکتر مرضیه وحید دستجردی
رییس گروه: دکتر مرضیه وحید دستجردی

تلفن تماس: ۱۵-۸۸۶۴۵۵۱۳ داخلی ۳۰۴
کارشناس پژوهشی گروه: خانم مینا شیخ الاسلام زاده
رایانامه مسئول هماهنگی: wh@ams.ac.ir
زیرمجموعه: گروه‌های علمی

درباره فرهنگستان

فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران سازمانی است که  ایجاد آن در پانزدهم دیماه ۱۳۶۶ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی و سپس در تاریخ ۱۸ دی ۱۳۶۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از همان تاریخ آغاز به کار نمود.

 

ارتباط با ما

 • نشانی: تهران -میدان ونک - بزرگراه حقانی- ورودی کتابخانه ملی - مجموعه فرهنگستانهای جمهوری اسلامی ایران-فرهنگستان علوم پزشکی
 • تلفن:  ۰۲۱۸۸۶۴۵۵۱۳-۰۲۱۸۸۶۴۵۵۱۴-۰۲۱۸۸۶۴۵۵۱۵
 • ایمیل: info@ams.ac.ir