سه شنبه 1401/11/18 02:52
شماره :
542

دکترعلی اصغر خدادوست

تاریخ تولد: ۱۳۱۴

محل تولد: شیراز

تاریخ عضویت افتخاری: ۱۳۸۵/۷/۶

مقیم: آمریکا

تحصیلات: کارآموز تحقیقاتی ایمنی‌شناسی قرنیه چشم در مرکزچشم پزشکی ویلمر/ دانشکده پزشکی دانشگاه جانز‌هاپکینز/ آمریکا؛ کمک دستیار چشم‌پزشکی: دانشکده پزشکی دانشگاه جانز‌هاپکینز/ آمریکا و بیمارستان نمازی شیراز؛ دکترای پزشکی از دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

رتبه علمی: استاد دانشکده پزشکی دانشگاه ییل

سوابق علمی و اجرایی: استادیار چشم‌پزشکی، استاد مدعو چشم‌پزشکی، مربی چشم‌پزشکی/ مرکزچشم‌پزشکی ویلمر؛ استاد و مدیر گروه چشم‌پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز؛ رئیس برنامه مبادله آموزشی بین مرکز چشم‌پزشکی ویلمر و گروه چشم‌پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه شیراز؛ رئیس مرکز مراقبتهای چشم کانکتیکت؛ عضو: آکادمی چشم‌پزشکی آمریکا؛ انجمن پیشبرد علوم آمریکا؛ شورای پیوند اعضای آمریکا؛ انجمن پزشکی آمریکا؛انجمن تحقیقات بینایی و چشم‌پزشکی؛هیئت ممتحنه بورد تخصصی چشم‌پزشکی ایران

تقدیرنامه‌ها: جایزه دانشمند بین‌المللی سازمان تحقیقات پیشگیری از نابینایی؛ دانشجوی ممتاز دانشگاه علوم پزشکی شیراز

آثار علمی و تایفات: ۴۰ مقاله انگلیسی

بنرها

 

X