عناوین مهمترین خبرها:

دكتر ابوالحسن نديم   

 

تاريخ تولد: 1307 

محل تولد: تهران                                                                                  

تاريخ عضويت پيوسته: 1369/10/11

فارغ‌التحصيل از: دانشكده پزشكي دانشگاه تهران، 1326

تخصص: انگل‌شناسي از دانشگاه تهران،  DTM&H و DAP&E از دانشگاه لندن، MPH و DrPH

سوابق علمی و اجرایی: دانشيار انگل‌شناسي، استاد تمام‌وقت اپيدميولوژي؛ معاون دانشكده بهداشت؛ رئيس دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي؛ همكاري در طرح‌هاي تحقيقاتي و نيز برنامه‌ريزي‌هاي ملي بهداشتي در رشته‌هاي مختلف، اپيدميولوژي، بهداشت عمومي، رشته‌هاي اختصاصي ليشمانيوز، مالاريا و بيماري‌هاي مشترك انسان و حيوانات؛ عضو WHOICCDE/؛‌ عضو WHO/EMRUSTAC/

تقدیرنامه ها: بزرگداشت در اولين جلسه كانديداهاي معرفي شده از فرهنگستان‌ها

آثار علمی و تالیفات: تأليف 5 كتاب، 50 مقاله در نشريات فارسي و 50 مقاله در نشريات بين‌المللي