عناوین مهمترین خبرها:

دكتر اسمعيل يزدي

 

تاريخ تولد: 1310

محل تولد:  قزوين                                                                                

تاريخ عضويت پيوسته: 1371/3/7

فارغ‌التحصيل از: دانشكده دندانپزشكي دانشگاه تهران،1332

تخصص: آسيب‌شناس و جراحي دهان، فك و صورت از دانشگاه هاروارد و تافتس، بوستون، امريكا، 1338

سمت‌ها: استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشكي تهران

سوابق علمی و اجرایی: معاون پژوهشي فرهنگستان علوم پزشكي(1380-1384)؛ رئيس گروه علوم دندانپزشكي فرهنگستان علوم پزشكي؛ عضو شوراي سردبيري و عضو هيئت تحريريه نشريه AIM فرهنگستان علوم پزشكي؛ سردبير خبرنامه فرهنگستان علوم پزشكي