مکاتبات فرهنگستان علوم پزشکی

جراحی در جنگ

انتشار تاریخچه

بیمارستان های صحرایی

در دفاع مقدس

به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی

 

بیانیه های مجمع عمومی

نسخه آزمایشی تارنمای جدید

COVID-19

پیوندهای ویژه

 

 

 

عناوین مهمترین خبرها:
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
جلسه شورای آینده نگاری و نظریه پردازی سلامت با موضوع: تقاضای القایی در ارائه خدمات سلامت نوشته شده توسط خداوردیان 287
نامه فرهنگستان علوم پزشکی به دکتر عاملی درخصوص پذیرش دانشجویان پزشکی از مقطع کارشناسی نوشته شده توسط خداوردیان 348
برگزاری جلسه تخصصـی بـا موضـوع "چالش کوید19 و برونرفت از آن به کمک واکسنهايتولیـد داخلدر دولت 1400 " نوشته شده توسط خداوردیان 299
خلاصه سیاستی "ارتقاء نظام انتخاب دانشجو درآموزش عالی سلامت" نوشته شده توسط خداوردیان 326
جلسه تخصصـی گروه آینده نگري، نظریه پردازي و رصــدکلان سلامت بـا موضــوع "چالش هاي دولت آینده در نظام سلامت" نوشته شده توسط خداوردیان 363
نامه به مسئولین در مورد " پیشنھادھایی برای برگزاری پرشکوهتر انتخابات در شرایط ھمھ گیری کرونا"، نوشته شده توسط خداوردیان 371
نامه دکتر هوشنگ مدانلو در مورد نژادپرستی در آمریکا نوشته شده توسط خداوردیان 323
نامه به دکتر روحانی درخصوص امتحانات پایان سال دانش آموزان نوشته شده توسط خداوردیان 418
نامه دكتر مرندي در مورد واكسن وايمن سازي جامعه عليه ويروس كرونا نوشته شده توسط خداوردیان 714
ارسال نامه رئیس گروه ارتقاء سلامت فرهنگسـتان علوم پزشکی درخصوص "پیمایش ملی کووید ١٩ :پایش آگـاهی، خطردرک شـده، رفتارهـای پیشـگیرانه،مولفه های روانشـناختی، نیازهای ضـروری و اعتماد عمومی در جریان اپیـدمی کووید-١٩ ،" به مسئولین مربوطه نوشته شده توسط خداوردیان 419