عناوین مهمترین خبرها:

نقطه نظرات گروه علـوم دندان پزشـکی فرهنگسـتان علوم پزشـکی در خصوص " فوریتهاي عملیاتی همه گیري بیماري(19covid )  در رابطه با دندانپزشکیبه رئیس جمهور و مسئولین ذیربط در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اهدا شد.

برای دیدن متن این نظرات  اینجا کلیک نمایید.