عناوین مهمترین خبرها:

فرهنگستان علوم پزشکی طی نامه ای خواستار باز نگری جدی در مورد پیش نویس سایستهای کلی نخبگان از طرف کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام شد.

متن این نامه به این شرح است: