دكتر مرندي رئيس پنجمين همايش سلامت معنوي گفت: ما پزشكان مسئول سلامت مردم هستيم و بايد به همه ابعاد سلامت، به طور صادقانه و براي رضايت خدا رسيدگي كنيم؛ از جمله سلامت معنوي كه موجبات افزايش شادي،  طول عمر و اميد به زندگي مي شود. 

 وي ضمن اشاره به اينكه وظيفه گروه پزشكي تامين و حفظ سلامت جامعه است گفت:  سلامت معنوي بعد چهارم و مهم سلامت است و علم آن نيز نزد روحانيون است. 

رئيس فرهنگستان علوم پزشكي گفت: همانطور كه  در بيانات حضرت آيت الله سبحاني هم اشاره شد غربي ها زودتر از ما به فكر مسائل سلامت معنوي افتادند اما به واسطه تفكراتشان، خود،عامل دين گريزي و جدايي از دين شدند؛ در واقع غرور علمي غربي ها فراموشي آن ها را از خدا بيشتر كرد.

 دكتر مرندي افزود: در سازمان جهاني بهداشت سلامت معنوي به عنوان بعد چهارم سلامت ارائه شده است ولي ما متاسفانه از آن غفلت كرديم. 

وي افزود:  آمريكا سريع دست به كار شد و در مورد سلامت معنوي هزاران كتاب و مقاله منتشر كردند به گونه اي كه منابعي كه در دسترس پزشكان مومن و متدين ما است نيز عمدتاً غربي است؛ براي رفع اين مشكل و خلاء، در فرهنگستان علوم پزشكي گروه سلامت معنوي ايجاد شده است. 

رئيس فرهنگستان علوم پزشكي گفت: از آنجا كه تعريف سلامت معنوي بر عهده خود كشورها گذاشته شده است و هركشور با توجه به باور ها و دين خود تعريفي را ارائه مي دهند، در گروه سلامت معنوي فرهنگستان در خصوص تعريف سلامت معنوي با توجه به اعتقادات ديني ما جلسات متعددي برگزار شده است.