به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل فرهنگستان علوم پزشكي سمينار"داروساز، خدمات بالینی و مراقبتهاي دارویی" روز پنج شنبه مورخ 96/8/4 با حضور صاحب نظران و علاقه مندان ازجمله اعضاي گروه علوم بـالینی، دیگر گروه هـاي ذیربـط فرهنگسـتان، همچنین رؤسـا یا نماینـدگان انجمن هاي علمی پزشـکی و دارویی، در سالن ابن سـینا فرهنگستان علوم پزشكي برگزار خواهد شد. از جمله محورهاي اين سمينار مي توان به انواع خدمات داروسازي با رویکرد مراقبتهاي دارویی، معرفی برنامه هاي آموزشی داروسازي و داروسازي بالینی، شناسنامه و استانداردهاي مصوب خـدمات دارویی، بررسـی متـدولوژیک اثربخشـی حضور داروسـاز در بـالین، داروسـازي بـالینی در ایران، فرصتها و تهدیـدهاي داروسازي در ایران اشاره كرد

جستجو

فصلنامه ارتقاي سلامت

پیوندها

 

 

 

گزارش و گفتگو

ارزیابی-برنامه-دوره-پزشکی-عمومی-در-ایران-و-چالش-های-روبرو دكتر بهادر اعلمي هرندي به خاطر دارم شصت سال قبل...
خلاصه-سياستي-پيوند-پس-از-مرگ-قلبي باتوجه به اهميت بيش از پيش موضوع پيوند اعضاء در...

ورود به سایت