همايشيك روزه گروه علوم دندان پزشكي با موضوع "جايگاه زبان هاي خارجي به جاي زبان ملي در آموزش هاي رسمي دانشگاهي، فرصت يا تهديد؟" 30 بهمن ماه سال جاري برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل فرهنگستان علوم پزشكي اين همايش كه در سالن ابن سينا فرهنگستان علوم پزشكي از ساعت 8:15 الي 12:15 برگزار مي شود، پذيراي جمعي از استادان دانشگاه هاي علوم پزشكي، اعضاي پيوسته و وابسته فرهنگستان زبان و ادب فارسي، دبير شوراي انقلاب فرهنگي و صاحبنظران در زمينه عنوان همايش خواهد بود.