نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
نقطه نظرات گروه علـوم دندان پزشـکی فرهنگسـتان علوم پزشـکی در خصوص " فوریتهاي عملیاتی همه گیري بیماري(19 covid ) در رابطه با دندان پزشکی" نوشته شده توسط خداوردیان 39
خلاصه سـیاستی "محورھـای کلان وموضوعــات راهـبردی اولـویت دار در اقتصـاد مقاومتی سلامت بر مبنـای سـیاستھای کلی سلامت ابلاغی مقـام معظم رھبری" در فرهنگستان علوم پزشکی تدوین شد نوشته شده توسط خداوردیان 39
پیشـنھادات اولیه فرهنگسـتان علوم پزشـکی درخصوص پیش نویس سیاستهای کلی در امور نخبگان تدوین شد نوشته شده توسط خداوردیان 103
نظر فرهنگستان علوم پزشکی در مورد تست آنتی بـادی در تشـخیص بیمـاری ناشـی از ویروس کرونای جدیـد (کوویـد ١٩ ) نوشته شده توسط خداوردیان 94
تقدیم طرح مواسات به وزیربهداشت درمان و آموزش پزشکی نوشته شده توسط خداوردیان 100
نظر فرهنگستان علوم پزشکی در مورد برخورد قاطع با تولیـدکنندگان و مصـرف کنندگان قلیان در اماکن عمومی نوشته شده توسط خداوردیان 130
نظر فرهنگستان علوم پزشکی در مورد بازگشایی مدارس و دانشگاهها نوشته شده توسط خداوردیان 113
ضرورت تقویت شبکه های بهداشتی درمانی کشور برای مقابله با بحرانها نوشته شده توسط خداوردیان 132
نظر فرهنگستان علوم پزشکی در مورد اعلام نتیجه پیشـرفتھای تحقیقاتی در حوزه درمان بیماری کرونا نوشته شده توسط خداوردیان 89
راهنماي فاصله گذاري فيزيكي و الزامات سلامت در مساجد،اماكن متبركه و زيارتگاه ها نوشته شده توسط خداوردیان 183