عناوین مهمترین خبرها:

 مجمع عمومی مركب از كليه اعضاي پيوسته فرهنگستان است. جلسات مجمع حداقل سالي 4 بار و به صورت فصلي تشكيل مي‌شود.

- اعضاي وابسته مي‌توانند با مجوز رئيس فرهنگستان، بدون حق رأي در مجمع عمومي شركت كنند.

- رياست مجمع با رئيس فرهنگستان است.

وظايف مجمع عمومی 

1- تصويب سياست‌ها و برنامه‌هاي راهبردي فرهنگستان .

2- تصويب آئين‌نامه داخلي در چارچوب اساسنامه.

3- تعيین دانشمنداني كه شرايط دريافت پاداش، جايزه، مدال يا نشان را دارند و معرفي ايشان به رياست عاليه فرهنگستان‌ها از طريق رئيس فرهنگستان .

4- انتخاب اعضاي پيوسته، وابسته و افتخاري به پيشنهاد رئيس فرهنگستان.

5- تعيين تعداد اعضاي پيوسته و كاهش و افزايش آنها به پيشنهاد فرهنگستان و با تصويب شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي امكان‌پذير است.

6- تصويب گروه جديد، ادغام و انحلال گروه‌ها با پيشنهاد رئيس فرهنگستان.


برنامه جلسات مجمع عمومي در سال 1398
رئيس مجمع : جناب آقاي دكتر سيد عليرضا مرندي

ماه تاريخ
خرداد 98/03/23
شهريور 98/06/14 
دي 98/10/19 
اسفند 98/12/08 

جستجو

جشنواره علمي فرهنگستان

گزارش و گفتگو

جزئیات-نامه-سردار-سلیمانی-به-دخترشسردار سلیمانی در نامه ای به دخترش نوشت: اولین بار است...
گزارش-چهارصدونودوسومین-جلسه-گروه-علوم-بهداشتی-و-تغذیه-فرهنگستان گزارش چهارصدونودوسومین جلسه گروه علوم بهداشتی و...

نشریه فرهنگ و ارتقاء سلامت

پیوندها

 

 

 

ورود به سایت