عناوین مهمترین خبرها:

دكتر بهمن غيوران

تاريخ تولد: 1325

تاريخ عضويت افتخاري:1384/2/15

مقيم: آمريكا

تحصيلات: فلوشيپ جراحی پلاستیک جمجمه و صورتاز دانشگاه تورنتو/ کانادا؛ دستیار جراحي پلاستيك از کلینیک كليولند/ آمريكا؛ دستیار جراحي عمومي از دانشگاه بوستون/ آمريكا؛ کارورز جراحي/ مركز پزشكي فلاشينگ/ آمريكا؛ دكتراي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران؛ گواهينامه‌: بورد جراحي آمريكا؛ بورد جراحي پلاستيك آمريكا

رتبه علمي: استاد دانشگاه كيس ‌وسترن رزرو

سوابق علمي و اجرايي: مدیر گروه جراحي پلاستيك مرکز پزشکی بیمارستان دانشگاهی کیس؛ رئيس بخش جراحي پلاستیک بيمارستان‌هاي دانشگاه كليولند؛ مدیر پزشكي مركز جراحي زيبا؛ رئيس بخش جراحي پلاستيك مركز پزشكي مونت سيناي؛ رئيس بخش جراحی پلاستیک جمجمه و صورت درمانگاه كليولند؛ عضو: انجمن جراحي پلاستيك زيبايي؛ انجمن جراحان پلاستيك، کالج جراحان و جامعه جراحان فك و صورت آمريكا؛ انجمن جراحي بيني؛ انجمن بین المللی جراحی‌ پلاستیک؛ انجمن پزشكي اوهايو

تقدیرنامه ها: جراح پلاستيك برتر آمريكا(2008)؛پزشك برتر كليولند در ايالت اوهايو شمالي(2001)؛ پزشك برترآمريكا(2000)؛دریافت گواهينامه آموزش پيشرفته جراحي زیبایی از انجمن جراحان پلاستيك آمريكا(ASAPS)(2002-1999)؛ پزشك برتر به انتخاب مجله كليولند(1992)؛ مقام اول رقابت رزيدنتی در بخش بالینی(1990)

آثار علمی و تالیفات: 50 كتاب(5 كتاب تخصصي در زمينه جراحي پلاستيك)؛ 246 مقاله انگليسي