عناوین مهمترین خبرها:

دكتر محمود مصدق

تاريخ تولد: 1339

محل تولد: اصفهان

تاريخ عضويت وابسته: 1392/6/23

تحصيلات: دارایدکترای تخصصی فارماكوكنوزي از دانشگاه برادفورد/ انگلستان؛ دكتراي داروسازي از دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

رتبه علمي: دانشيار دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

سوابق علمي و اجرايي:رئيس مركز تحقيقات طب سنتي و مفردات پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي؛ رئيس دانشكده طب سنتي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي؛ عضو هيئت ممتحنه و ارزشیابی رشته داروسازي سنتي وزارت بهداشت

آثار علمی و تالیفات: 10 كتاب؛ 7 مقاله فارسی؛ 35 مقاله انگلیسی