عناوین مهمترین خبرها:

دكتر عبدالعلي محقق‌زاده

تاريخ تولد: 1347

محل تولد: كازرون

تاريخ عضويت وابسته: 1392/6/23

تحصيلات: دارای فوق تخصص كشت سلول‌هاي گياهان دارويي هانريش هاين/ آلمان؛ دکترایتخصصی فارماكوگنوزي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان؛ دكتراي داروسازي از دانشگاه علوم پزشكي كرمان

رتبه علمي: استاد دانشگاه علوم پزشكي شيراز

سوابق علمي و اجرايي: معاون فرهنگی و دانشجویی، معاون آموزشی دانشکده داروسازی، مدیر گروه داروسازی سنتی، مدیر گروه فارماکوگنوزی، معاون فرهنگی و دانشجویی/ دانشگاه علوم پزشکی شیراز؛ عضو: کمیته استعدادهای درخشان و مرکز تحقیقات علوم دارویی/ دانشگاه علوم پزشکی شیراز؛ انجمن علوم دارویی ایران؛ کمیته فارماکوپه گیاهان دارویی ایران

آثار علمی و تالیفات: 18 كتاب؛ 6 مقاله فارسی؛ 58 مقاله انگلیسی