مکاتبات فرهنگستان علوم پزشکی

جراحی در جنگ

انتشار تاریخچه

بیمارستان های صحرایی

در دفاع مقدس

به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی

 

بیانیه های مجمع عمومی

نسخه آزمایشی تارنمای جدید

COVID-19

پیوندهای ویژه

 

 

 

عناوین مهمترین خبرها:

دکتر منصوره یادآور نیک روش

تاریخ تولد  1330: 
محل تولد
: آبادان 
تاریخ عضویت وابسته
1393/3/4: 
فارغ التحصیل از  : دانشکده پرستاری ومامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران –تهران 1363 ومدریت خدمات بهداشتی و درمانی از واحد علوم وتحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی 1377 
تخصص:پرستاری بهداشت مادران و نوزادان، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
سمت ها: دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران – تهران

سوابق علمی و اجرایی
:عضو و مدیر گروه پرستاری بهداشت مادران و نوزادان(1361- 1374). رئیس دانشکده پرستاری و مامایی(1371-1377) هیات ممتحنه،نظارت و ارزشیابی پرستاری (برد پرستاری1372-1391). شورای عالی پرستاری(1372-1382). سازمان نظام پرستاری وICN(1385-1391) شورای دانشگاه شورای(1370-1371). آموزش پزشکی جامعه نگر(1370-1377COME). شورای فرهنگی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی(1372-1377). شورای آموزش مداوم پزشکی(1375-1377). گروه پیراپزشکی فرهنگستان علوم پزشکی جمهری اسلامی ایران(1378-1391). ستاد بازنگری برنامه های آموزشی رشته های مختلف در شورای عالی بزنامه ریزی(1378-1385). شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده(1378-1385). انجمن آموزش پزشکی(1380-1391) شورای استعداد های درخشان دانشگاه(1382-1385) .نماینده دانشگاه در عقد قرداد آموزش دکتری مشترک با دانشگاه کارولیسنکا سوئد(1382). کمیته های تحقیق ، ارزشیابی و برنامه ریزی استراتژیک مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی( EDC1383-1385). شورای نویسندگان فصلنامه دانشکده پرستاری و مامایی (1383-1391).انجمن علمی پرستاری (1385-1391).عضو و رئیس هسته مرکزی اخلاق پرستاری فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران –گروه اخلاق پرستاری (1385-1391). گروه پژوهش فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران(1391-1391)