عناوین مهمترین خبرها:

دكتر حسن رزمجو

 

 

تاريخ تولد: 1327

محل تولد: اصفهان

تاريخ عضويت پيوسته: 1389/7/6

فارغ التحصيل از : دانشكده پزشكي دانشگاه علوم‌پزشكي شيراز سال 1385

تخصص: چشم پزشكي و فلوشيپ ويتره ورتين

سوابق علمی و اجرایی: عضو بسيج جامعه پزشكي استان اصفهان از بدو انقلاب تا كنون، مدير گروه چشم پزشكي از سال 1385 تا كنون، عضو هيات ممتحنه بورد چشم‌پزشكي از سال 1385 تا كنون، عضو شاخه گروه پزشكي ستاد شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي سال(1360-1359)، رئيس دانشكده پزشكي(1364-1359) و از سال 1387 تا كنون، معاون پزشكي دانشگاه اصفهان (1364-1360)،رئيس دانشگاه اصفهان (1376-1364)، عضو هيات امناي دانشگاه شهركرد(1376-1368)، دبير هيات ممتحنه چشم پزشكي (1376-1370)، عضو شوراي‌عالي نظام پزشكي(1380-1376)، عضو شوراي عالي نظام پزشكي (1382-1376)، رئيس انجمن چشم‌پزشكي استان اصفهان از سال 1384 تا كنون، چهره‌ماندگار استان اصفهان سال1386، عضو هيات امناي دانشگاه علوم‌پزشكي اصفهان از سال 1387 تا كنون، دريافتلوح تقدير از رياست محترم جمهوري اسلامي به پاس 30 تلاش در سلامت كشور سال 1387، پزشك نمونه دانشگاه در تاريخ 1-6-89، عضو هيئت علمي برتر مركز تحقيقات چشم سال 1392، 12 مورد سخنراني در كنگره‌هاي بين المللي چشم‌پزشكي