عناوین مهمترین خبرها:

دكترمليحه کديور

تولد: 1340

دانشكده پزشكي: دانشگاه علوم پزشکي شيراز

تخصص: کودکان، دانشگاه علوم پزشكي شيراز و دانشگاه علوم پزشکي تهران

فوق تخصص: نوزادان، دانشگاه علوم پزشکي ايران

استاد: دانشگاه علوم پزشکي تهران

سمت‌ها: عضو کميته‌هاي کشوري، عضو هيئت تحريريه چندین مجله علمي، رئيس بخش کودکان و نوزادان مرکز طبي کودکان

مقالات علمي : 30 مقاله انگليسي و 33 مقاله فارسي 

کتاب: 14جلد