عناوین مهمترین خبرها:

نظام سلامت (health system) مورد نظر جمهوري اسلامي ايران كه برنامه ششم تأكيد بر استقرار كامل آن نموده و مشخصات و صفات ، اختيارات و وظايف و تكاليف آن در سياست‌هاي كلي سلامت قيد و ذكر و مشخص شده : نظامي است

v     با آموزش _ خدمات ادغام يافته (integrated) (1-8)

v     پاسخگو (accountable/ responsive) (7)و (8)و(13)

v     عادلانه (عدالت محور) (7) و (8)

v      و  داراي اركان (چهارچوب ) ذيل

·         توليت (stewardship) (1-7) و (4-9)

·         محل تأمين كننده منابع مالي (financing) (2-7) و 10 و (1-10) و (2-10) و (3-10) و (4-10)

·         محل مديريت منابع سلامت (health resources Management) (2-7)

·         محل تدارك و تأمين خدمات سلامت (health service provision) (3-7)

·         و محل ارتقاء كيفي و كمي خدمات و مراقبت‌هاي سلامتٍ
(
health developmental system) مشخص و تعيين تكليف شده در متن سياست‌ها.

v     و داراي نظام‌هاي متعدد دروني ، مثل نظام‌هاي:  نظارتي ، ارزشيابي ، پايشي، سنجش كيفيت ، سنجش عملكرد و ..... كه تعدادي از آنها مشخصاً با ذكر نام و مشخصات در سياست‌ها قيد شده از جمله :

§         نظام انتخاب ، ارزشيابي ، تعليم و تربيت اساتيد و دانشجويان و مديران (1-1)

§         نظام پايش ،‌نظارت ، ارزيابي :*حقوق سلامت مردم (6-2)

                                                      * اجراي صحيح سياست‌هاي كلي (6-2)

 

§         نظام ارزيابي فن‌آوري‌هاي سلامت (health technology assessment )

§         نظام‌هاي سطح‌بندي ، نظام ارجاع ، نظام دارويي كل كشور و طرح ژنريك و نظام‌هاي سياست‌گزاري و نظارت بر توليد ، واردات ، مصرف دارو (PMS)_ واكسن _ محصولات زيستي (بيولوژيك)  و تجهيزات پزشكي  (5)و(8)و (1-8) .

§         نظام بيمه (2-7) و (4-9)

§         نظام آموزش علوم پزشكي سلامت محور ، پاسخگو ، مبتني بر نيازهاي جامعه (1-8) و (13)

§         نظام حاكميت باليني (clinical governance) (2-8)

§         نظام‌هاي سنجش كيفيت‌(4)و (8)مثل:  

ü       سنجش كيفيت عدالت (7)

ü      سنجش كيفيت پاسخگويي (8)

ü      سنجش كيفيت ارائه خدمات بهداشتي و درماني (2-10)

ü      سنجش كيفيت ارائه خدمات طب سنتي و داروهاي گياهي (4-12)

ü      پرداخت مبتني بر كيفيت عملكرد (7-9)

§         نظام‌هاي سنجش ايمني – اثربخشي ، كارايي و بهره‌وري و ...... (8)

§         نظام نوآوري (innovation) براي رسيدن به مرجعيت علمي در علوم و فنون پزشكي و قطب پزشكي شدن (14).

v      و ارائه كنندة خدمات و مراقبت‌هاي سلامت با جهت و صفات ، مشخصات و كيفيت‌هاي ذيل :

همه جانبه (3)

جامع (1)و (8)

يكپارچه بودن (8)

اولويت پيشگيري بر درمان داشتن (1-2) و (8) و (2)

و جهت ارتقاء سلامت داشتن (1-8)

و منطبق بر اصول ارزشهاي انساني – اسلامي بودن (1-1) و(1)

و مطلوب (7) يعني :

عادلانه 7 و 8

اثربخش ، كارا و بهره‌ور 8

كيفي (2-8)

ايمن (2-8)

استاندارد (1-8) و (2-8)

طبق برنامه‌هاي متقن علمي (evidence based) (1-8)

پاسخگو (7)و (8)

 و : هدايت شده (managed care) (1-8) يعني :

طبق گايدلاين‌ها (راهنماهاي باليني) (5)و (1-8)

طبق نظام دارويي كشور و طرح ژنريك (5)

طبق نظام ارزيابي‌ فن‌اوري‌هاي سلامت (1-8)

طبق نظام حاكميت باليني (clinical governance)

و بر اساس نظام سطح‌بندي بودن (5)و  (8)

با اطلاع رساني شفاف (transparant information)

و داراي برنامه‌هاي بهداشتي درماني به روز (2-2) كه در شبكه بهداشتي درماني ارائه شوند.   

·         و ترويج كننده سبك زندگي اسلامي _ ايراني و آموزش‌هاي اخلاقي و معنوي 3

·         و داراي سيستم قوي حفظ و دفاع از حقوق گيرندگان خدمات و مراقبت‌هاي سلامت
 (
health community social / user / consumer ) از طرق

افزايش آگاهي مردم از حقوق سلامت و مسئوليت‌هاي اجتماعي سلامت (1-2)

افزايش توانمندي و آگاهي و افزايش مسئوليت پذيري و مشاركت فرد و جامعه در جهت تأمين و حفظ و ارتقا سلامت خود (11) بوده،

·         و دقت در كاهش مخاطرات و آلودگي‌هاي تهديد كننده سلامت طبق شواهد علمي (3-2) در جامعه

·         و در اختيار قرار دادن غذاي سالم _ سبد غذايي مطلوب ، آب و هواي پاك و فراورده‌هاي بهداشتي سالم و امكانات ورزش همگاني (6) شده

و دارو و واكسن ،‌محصولات زيستي ، ملزومات و تجهيزات كيفي و استاندارد 4

كه نتيجه آن ارتقاء شاخص‌هاي سلامت جامعه (5-2)

·         از جمله شاخص‌هاي سلامت روان جامعه (3) خواهد شد.


دكتر سيد جمال‌الدين سجادي

مشاور رياست فرهنگستان