چشم انداز، رسالت و برنامه هاي راهبردي فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران1- چشم انداز فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران
فرهنگستان در جايگاه مرجعيت علمي، ديد ه باني كلان و برترين كانون تفكر سلامت در جمهوري اسلامي ايران
2- رسالت فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران
تلاش فراگير براي كمك به توسعه و ارتقاء سلامت ملي با افزايش آگاهي روزآمد و توانمند سازي همگاني و بهبود مستمر و يكپارچه پيشگيري، درمان و توانبخشي از طريق هدايت و مشاوره علمي، حمايت داوطلبانه،جلب مشاركت ذينفعان و نظارت همگاني بر مبناي ارز شهاي اسلامي و نهادينه سازي سلامت عادلانه در جمهوري اسلامي ايران
3- راهبردهاي فرهنگستان علوم پزشكي
- توسعه ارتباطات واطلاعات برای سلامت و پزشکی
- توسعه اعتبار فرهنگستان
- توسعه مديريت و برنامه ريزی در فرهنگستان
- ترويج مديريت علمی-حرفه ای در سلامت و پزشکی
- توسعه فرهنگ سلامت در جامعه
- توسعه قرهنگ و ترويج اخلاق حرفه ای در پزشکی
- ترويج آموزش يکپارچه در سلامت و پزشکی
- ترويج رويکرد مشکل گرا در سلامت و پزشکی
- توسعه پژوهش علوم پزشكي و سلامت ملي
- ترويج مشاوره علوم پزشكي و سلامت ملي
- ترويج ديده بانی پزشكي و سلامت ملي

جستجو

فصلنامه ارتقاي سلامت

پیوندها

 

 

 

گزارش و گفتگو

ارزیابی-برنامه-دوره-پزشکی-عمومی-در-ایران-و-چالش-های-روبرو دكتر بهادر اعلمي هرندي به خاطر دارم شصت سال قبل...
خلاصه-سياستي-پيوند-پس-از-مرگ-قلبي باتوجه به اهميت بيش از پيش موضوع پيوند اعضاء در...

ورود به سایت