معرفي

گروه علمي ارتقا سلامت فرهنگستان علوم پزشكي

گروه ارتقای سلامت یک گروه بین بخشی است که اهداف زیر را دنبال می کند:

- توانمند سازی برای مداخلات ارتقای سلامت با تاکید بر موسسات مرتبط با سلامت

- ترویج رفتارهای سالم در همه زمینه ها با استفاده از ظرفیت های اجتماعی و فعالیت های بین بخشی

- رصد مخاطرات سلامت عمومی و تلاش برای آگاه سازی جامعه و ذی نفعان و پیشنهاد مداخلات مناسب برای رفع آنها

- استفاده از ظرفیت قانونگذاری و ساختاری برای ارتقای سلامت

- ترویج فرهنگ خودمراقبتی

اعضاء گروه

نام و نام خانوادگي

نوع عضويت

دكتر كامران باقري لنكراني

رئيس گروه

دكتر سيد حسن امامي رضوي

عضو

دكتر حسين ملك افضلي

عضو

دكتر فاطمه رخشاني

عضو

دكتر عليرضا مصداقي نيا

عضو

دكتر علي رمضانخاني

عضو

دكتر داوود شجاعي زاده

عضو

دكتر محمد حسين تقديسي

عضو

دكتر عبد الرحمن رستميان

عضو

دكتر علي واشقاني فراهاني

عضو

دكتر سيدمؤيد علويان

عضو

دكتر اسد الله رجب

عضو

دكتر احمد كوشا

عضو

دكتر ليلا آزادبخت

عضو

برنامه جلسات

 

اطلاعات تماس