دكتر فرشيد علاءالدينی

سال تولد : 1348
محل تولد :
تهران
فارغ التحصيل : دكتراي پزشكي
 دانشگاه علوم پزشكي تهرانفارغ التحصيل سال1374  
تخصص: اپيدميولوژی دانشگاه علوم پزشكي تهران  فارغ التحصيل سال1380
سوابق علمی و اجرایی :
مدير داخلی مرکز تحقيقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی تهران 1370 تا 1374
مشاور معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1374 تا 1380 مسئول واحد برنامه ريزی نيروی انسانی دبيرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی 1376 تا 1380 ، معاون پژوهشی مرکز ملی تحقيقات علوم پزشکی کشور 1381 تا 1382، دبير جشنواره تحقيقاتی علوم پزشکی رازی 1381 و 1382

آثار و تالیفات :  6 کتاب ، 44 مقاله در نشريات فارسي، 40 مقاله در نشريات بين‌المللي، مجموعاً 90 اثر علميH Index = 13