عناوین مهمترین خبرها:

1. ویروس شناسی کروناویروس جهت دانشجویان رشته های پزشکی.( دکتر محمود شهرآبادی- قسمت اول)

 

2. ویروس شناسی کروناویروس جهت دانشجویان رشته های پزشکی.( دکتر محمود شهرآبادی- قسمت دوم)

 

3. ویروس شناسی کروناویروس جهت دانشجویان رشته های پزشکی.( دکتر محمود شهرآبادی- قسمت سوم)

 

4. ویروس شناسی کروناویروس جهت دانشجویان رشته های پزشکی( دکتر محمود شهرآبادی- قسمت چهارم)

 

5. استاد دکتر محمدمهدی گویا-رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت روز پنجشنبه هشتم اسفند ماه 1398 چگونگی گسترش بیماری کرونای جدید را شرح داده و آمارهای ایران و چین را مقایسه نمودند.

 

6. اسلاید های استاد دکتر محمدمهدی گویا-رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت روز پنجشنبه هشتم اسفند ماه 1398 چگونگی گسترش بیماری کرونای جدید را شرح داده و آمارهای ایران و چین را مقایسه نمودند.

 

7. اسلایدهای استاد دکتر علی اکبر حق دوست، وضعیت اخیر کروناویروس را بر اساس اطلاعات روز های هشتم و نهم اسفندماه سال 1398 ارائه می دهند.

 

8. کروناویروس- دکتر حسین عرفانی-وضعیت گسترش و کنترل بیماری تا امروز-بخش یک

 

9. کروناویروس- دکتر حسین عرفانی-وضعیت گسترش و کنترل بیماری تا امروز-بخش دو

 

10. کروناویروس- دکتر حسین عرفانی-نقشه گسترش بیماری تا 17 اسفند 

 

11. کروناویروس- دکتر علیرضا بیگلری- تشخیص آزمایشگاهی ویروس

 

12. کروناویروس- دکتر حسین عرفانی- کنترل بیماری در قم و تهران تا امروز- 22 اسفند

 

13.کروناویروس- دکتر فرشید رضایی- ریشه های همه گیری از چین تا ایران -بخش یک

 

14. کروناویروس- دکتر فرشید رضایی- ریشه های همه گیری از چین تا ایران -بخش دوم

 

15. کروناویروس- دکتر فرشید رضایی- ریشه های همه گیری از چین تا ایران -بخش سوم- تریاژ عفونی

 

16. کروناویروس- دکتر فرشید رضایی- ریشه های همه گیری -بخش چهارم- اپیدمی های گذشته

 

17. Factsheet-12.24

 

18. کروناویروس-دکتر محمد مهدی گویا-'گزارش 28 اسفند 1398

 

19. کروناویروس-دكتر سيد ضياءالدين تابعي- بلا و صبر-5فروردین99

 

20. کروناویروس-دكتر سيد ضياءالدين تابعي- سایکوایمونولوژی-5فروردین99

 

21. کروناویروس-دكتر سيد ضياءالدين تابعي- نگاه به درون-5فروردین99

 

22. کروناویروس- دکتر محمود شهرآبادی-پیش بینی حادثه اخیر در مقالات 5 سال قبل

 

23. خلاصه سياستي 2 

 

24. به یاد تلاش بهورزان خانه های بهداشت کشور-شهریار ( 9 سال پیش بازدیدی از طرف دانشگاه از شبکه بهداشت و خانه های بهداشت داشتم که گزارش کوتاهی از خانه بهداشت رامین را خواهید دید. در حال حاضر همین خانه های بهداشت در طرح کرونا به بیمار یابی و آموزش مردم در نقاط دور دست کشور مشغولند. آیا با همین ساختار نمیتوان خدمات دیگر دولتی را به مردم ارائه داد و به گسترش عدالت در کشور کمک کرد؟ دکتر سید عباس فروتن)