دسته بندی
چهارشنبه 1401/12/24 ساعت 09:58
شماره :
873

پاسخ‌گویی دانشگاه‌های ایران به بازار کار از منظر خبرگان آموزش عالی

حمیدرضا آراسته، مجیدرضا کتابدار، بیژن عبدالهی، حسن رضا زین‌آبادی
مدیریت آموزش عالی دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی تهران، ایران
چکیده: 
زمینه و هدف: پاسخ­گویی از ضرورت‌­های اندازه‌گیری عملکرد، ارزشیابی و نیازهای یک نظام کارآمد و خدمتگزار مردم سالار، محسوب می‌­شود. نظر به شروع موج بیکاری به‌ویژه در قشر دارای تحصیلات عالی در کشور که از دهه 1370 آغاز شد، دانشگاه‌­ها متهم به ناکارآمدی در قبال پاسخگویی به بازارکارند که این امر می‌بایست با بررسی ابعاد مختلف موضوع، شناسایی و ارائه شود. هدف این پژوهش ارائه چارچوب مفهومی برای پاسخ­گویی دانشگاه­‌های کشور به بازارکاراست.
روش: این تحقیق در چارچوب پارادایم تفسیری و مطالعه کیفی قرار می‌گیرد که برای تحلیل اطلاعات و داده‌­ها از روش تحلیل مضمون استفاده شد. روش نمونه‌­گیری و گردآوری داده‌­ها مصاحبه نیمه ساختار یافته با 15 نفر از خبرگان آموزش عالی بود که براساس نمونه‌گیری ملاک محور و زنجیره‌ای انتخاب شدند.
یافته‌­ها: هفده مؤلفه در 4 بُعد است شامل: بعد سیاست‌گذاری، ساختاری و مدیریتی (8 مؤلفه)، بعد آموزشی، مهارتی و پژوهشی (5 مؤلفه)، بعد فرهنگی (2 بعد) و بعد قوانین ومقررات (2 مؤلفه).
نتیجه‌گیری: به‌منظور کم شدن شکاف وضع موجود با وضعیت مطلوب دانشگا­ه‌­ها در جهت پاسخ­گویی به بازارکار و به‌خصوص کاهش بیکاری و افزایش رضایت دانش­‌آموختگان، اعتمادسازی بین دانشگاه و بازار کار و نیز محبوبیت بیشتر دانشگاه در این زمینه، انتظار می‌رود سیاست‌گذاران و به‌خصوص برنامه­‌ریزان آموزش ­عالی توجه و عنایت ویژه‌ای را به مولفه­‌های این پژوهش داشته باشند، اهم این مولفه‌­­ها عبارتند از: :تعامل دانشگاه با بازارکار، ارائه برنامه‌ریزی درسی و آموزش‌های کاربردی و مهارتی مبتنی‌بر بازارکار، توجه به انتصاب مدیران دانشگاهی پاسخ­گو در قبال بازار کار، تقاضا محور شدن رشته‌­ها و پذیرش دانشجو، ارائه آمار از وضعیت بازارکار، تعداد دانشجو و دانش‌آموخته به جامعه، مقابله با مدرک‌گرایی، اصلاح قوانین بازار کار و آیین‌نامه جذب و ارتقای هیئت علمی.
واژه‌های کلیدی: بازار کار، دانشگاه‌ها، مسئولیت اجتماعی

برای دریافت مقاله به تارنمای نشریه فرهنگ و ارتقاء سلامت مراجعه فرمایید.

بنرها

 

X