گفتگوی ویژه پزشکی "بررسی شبکه بهداشتی کشور از آغاز تا کنون"(قسمت سوم)