گرامیداشت یاد درگذشتگان فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران