نظر فرهنگستان علوم پزشکی در خصوص طرح ملی برای دروس دانشگاهی

دکتر سید علیرضا مرندی طی نامه ای به رئیس جمهور پیشنهاد این فرهنگستان را در مورد انجام یک طرح ملی برای دروس دانشگاهی ارائه نمود.

متن این نامه به این شرح است:

برادر ارجمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

رئیس محترم جمھوری اسلامی ایران

سلام علیکم

با احترام، در شرایط کنونی که ویروس کرونا به عنوان تھدیدی، تجمعات علمی وکلاسھای درسی را مختل نموده است، بنظر می‌رسد با تکنولوژی موجود می‌توان آنرا به فرصتی بدیع بدل نمود. در این راستا پیشنھاد می‌شود تا در یک طرح ملی برای کلیه دروس رشته ھای مختلف دانشگاھی مصوب وزارت‌خانه‌ھای محترم علوم، تحقیقات و فناوری وبھداشت، درمان و آموزش پزشکی به صورت پویا ومستمر از استادان خبره وبنام ھر درسی استفاده شده وفیلم دیجیتال آن تھیه شود ودر یک مرکز برای استفاده به صورت رایگان در اختیار عموم قرار گیرد، کاری که در سطح جھان نیز به تدریج رایج می‌شود. مزایای این طرح می‌تواند به شرح زیر باشد:

  • دسترسی عادلانه ھمه به بھترین اساتید حتی ھمه فارسی زبانان خارج وترویج زبان وفرھنگ فارسی
  • ارتقاء وبھبود مستمر دانش جامعه علمی و صنعتی به مفھوم عام آن
  • ایجاد رقابت سازنده در ارائه و انتقال دانش به جامعه
  • ذخیره وماندگار نمودن حاصل زحمات علمی فرھیختگان برای نسلھای آینده