نامه رئیس فرهنگستان به رئیس جمهور درمورد حوادث ترافیکی و عواقب ناشـی از مرگ و جراحات شدیـد آن

برادر ارجمندحضرت آیت االله جناب آقای دکترسیدابراهیمرئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

بـا احترام، همـانگونه که مستحضـریدموضوع حوادث ترافیکی و عواقب ناشـی از مرگ و جراحات شدیـد آن از موضوعات مهم کشور بوده و با وجود اقـدامات پیشـگیرانه انجام شده، متاسـفانه توفیقات مورد انتظار در کاهش بار ناشـی از آن بر سلامت و اقتصاد کشور حاصل نشـده است. فرهنگسـتان علوم پزشـکی با مشارکت کارشناسان و مسئولین مرتبط، خلاصه سـیاستی پیوست را آماده نموده است. خواهشـمند است درصورت صلاحدید دستور فرمایید در دستور کار هیات محترم وزیران قرار گیرد.

دکتر سید علیرضا مرندی