مجموعه نشست‌های «گامی به سوی ارتقای سند الگوی پایه پیشرفت»

مجموعه نشست‌های «گامی به سوی ارتقای سند الگوی پایه پیشرفت»، با هدف کمک به تولید محتوای فکری برای تکمیل سند الگوی پایه برگزار می‌شود.
محور نشست اول: آشنایی با «نقدهای فرهنگستان علوم اسلامی قم به سند الگوی پایه پیشرفت و پیشنهادهای ایجابی این مجموعه»؛ و دریافت انتقادات و نظرات نخبگان جوان جهت کمک به غنای بیشتر این دیدگاه
ارائه دهنده: حجت الاسلام پیروزمند، عضو هیئت علمی فرهنگستان علوم اسلامی
زمان: سه شنبه،۱۴ اسفند
ساعت ۱۶:۳۰-۱۸
مکان:خ حبیب الهی،خ شهید متولیان، ستاد ویژه توسعه فناوری نانو،سالن کنفرانس
برگزار کننده: گروه جامعه و پیشرفت، پژوهشکده مطالعات فناوری