دکتر سید علیرضا مرندی انتصاب دکتر فرید نجفی را به سرپرستی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی تبریک گفت

دکتر سید علیرضا مرندی  با ارسال پیام‌ تبریک، انتصاب دکترفرید نجفی ، سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی را تبریک گفت. متن این نامه به این شرح است: 

برادر ارجمند جناب آقای دکترفرید نجفی

 سرپرست محترم معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی

 سلام علیکم

با احترام، بدینوسـیله انتخاب حضـرتعالی را به سـرپرستی معاونت تحقیقات وفناوری وزارت بھـداشت، درمان و آموزش پزشـکی تبریک عرض مینمایم و از درگاه خـداوند متعال برایتان توفیق روز افزون در خدمت به مردم عزیز ومیھن اسلامی را خواستارم . با توجه به تعھد، تخصـص وتجارب جنابعالی در زمینه بھداشت، که اولویت اساسی نظام سلامت و سیاستھای کلی سلامت است وبا توجه به اھمیت ونقش شـبکه بھداشتی درمـانی ومراقبت ھـای سـرپایی که مورد تاکیـد مقـام معظم رھبری بوده ودر شـرایط ھمه گیری ویروس کورونـا، عنصـری نجـات بخش بوده است، امیـدوارم سـیاستھـا و برنـامه ریزی آن معـاونت محـترم را در جھت پاسـخگوکردن ھر چه بیشـتر پژوھش علـوم سلامت به نیازھـای سلامت طبقـات پـائین تر اقتصادی و اجتماعی، تحقق عـدالت در سلامت، کاھش ھزینه ھا وتحقق اقتصاد مقاومتی در نظام سلامت قرار دھید.

دکتر سید علیرضا مرندی