بیانیه یکصدمین مجمع عمومی فرهنگستان علوم پزشکی درخصوص "اولویت‌های بخش سلامت در برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب سیاستهای کلی سلامت"

برادر ارجمندحضرت آیت ا…جناب آقای دکتر سیدابراھیم رئیسی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم
با احترام، به پیوست بیانیه مجمع عمومی فرهنگستان علوم پزشکی درخصوص "اولویت‌های بخش سلامت در برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب سیاستهای کلی سلامت" که با برگزاری جلسات متعدد و با حضور کارشناسان و صاحب نظران تهیه شده است، جهت استحضار و دستور هرگونه اقدام مقتضی تقدیم می‌شود.

دکتر سید علیرضا مرندی