بیانیه مجمع عمومی فرهنگستان علوم پزشکی در خصوص اهمیت تامین، توانمندسازی و نگهداشت نیروی انسانی نظام سلامت