بیانیه مجمع عمومی بهار ۱۴۰۰ "توصیه‌هایی برای انتخاب و نظارت بر عملکرد مسئولین ارشد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی "