بیانیه حمایت طلبی فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران درخصوص لزوم حفظ و ارتقاء منزلت جامعه پزشکی

خلاصه:

تحکیم و ارتقای منزلت و افزایش اعتماد عمومی فیمابین خدمتگزاران سلامت و مردم، وظیفه مشترک سیاستگزاران و مدیران و همه کنشگران سلامت است. اهتمام به این موضوع مهم فرهنگی و معنوی، موجبات تأمین، نگهداشت و ارتقای سلامت همه جانبه در سطح جامعه را فراهم خواهد ساخت. این بیانیه عوامل موثر و تعیین کننده و نیز راهبردها و راهکارها آن را بطور اجمال ارائه نموده است.  

عوامل موثر و تعیین کننده منزلت اجتماعی جامعه پزشکی

 1. وجود الگوهای الهام بخش و نقش تأثیرگذار آنان در نظام سلامت
 2. وجود رابطه مالی بین گروه پزشکی و گیرندگان خدمت در نظام پرداخت فعلی
 3. کمرنگ بودن نقش تربیتی و فرهنگی استادان و میزان رعایت اخلاق حرفه‌ای توسط صاحبان حرف پزشکی
 4. نظام‌های نامناسب جذب، تعلیم و تربیت و ارزشیابی اعضای هیات علمی، مدیران و دانشجویان
 5. نقش و عملکرد ضعیف انجمن‌های علمی و صنفی
 6. وقوع برخی تخلفات حرفه ای و صنفی و عدم برخورد قاطع با تخلفات حرفه پزشکی
 7. تعارض منافع، و آثار سوء آن بر قداست و منزلت حرفه ای
 8. بی ثباتی‌های اقتصادی و ضعف و تهدید امنیت شغلی
 9. جوسازی و بزرگنمایی ضعف‌ها و کاستی‌ها و آثار سوء آن بر اعتماد عمومی و قداست جامعه پزشکی 

راهبرد‌ها و راهکارهای ارتقاء منزلت اجتماعی گروه پزشکی

 1. محور قرار دادن سیاست‌های کلی سلامت، ابلاغی مقام معظم رهبری، در مصداق  ارتقاء منزلت جامعه پزشکی، بویژه بندهای ۱، ۹ و ۱۳
 2. معرفی الگوهای معتبر و ترویج شیوه شاگردپروری و سیره زندگی فردی، علمی، حرفه‌ای و اجتماعی آنان
 3. شناسایی علل و مصادیق تعارض منافع، سهم خواهی، و تقاضاهای القایی و تلاش در مدیریت صحیح آنها
 4. حذف هرگونه ارتباط شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی با پزشکان و گروه پزشکی و استفاده از هدایای احتمالی و حمایت‌های مردم نهاد و تجاری، صرفاً از طریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
 5. قطع روابط مالی مستقیم بین ارائه دهندگان و گیرندگان مراقبت‌ها و خدمات سلامت، و مدیریت آن از طریق بیمه‌ها
 6.  بازسازی و توسعه شبکه بهداشتی درمانی و ارائه مراقبت‌ها و خدمات ادغام یافته، جامع و کیفی آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی و توانبخشی سلامت
 7. نظارت شفاف و کارآمد بر بخش دولتی و خصوصی و برخورد جدی با تخلفات
 8. استقرار سیستم نظارتی پویا، کارآمد و دارای شفافیت بر عملکرد جامعه پزشکی
 9. تاکید بر نقش فرهنگی و تربیتی استادان در نظام آموزشی
 10.  ارائه تسهیلات به جوانان شاغل در حرف پزشکی و تامین زندگی درخور برای آنان
 11. مشارکت دادن جوانان شاغل در حرف پزشکی در تصمیم سازی‌های نظام سلامت
 12. پیشگیری از برخوردهای غیرمنطقی، نظیر بزرگنمایی ضعف‌ها و تعمیم آن به عموم جامعه سلامت