بیانیه‌های مجمع عمومی فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر