بیانات دکتر سید علیرضا مرندی به مناسبت یکصدمین مجمع عمومی فرهنگستان علوم پزشکی (بخش اول)