بیانات دکتر سید علیرضا مرندی به مناسبت یکصدمین مجمع عمومی فرهنگستان علوم پزشکی(بخش دوم)