انتصاب دکتر محمد حسین نیک نام به سمت ریاست گروه سلامت و همکاریهای بین المللی فرهنگستان علوم پزشکی