انتشار سند حمایت طلبی با موضوع "سلامت و مدرسه" به مسئولین مربوطه

فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران سند حمایت طلبی با موضوع "سلامت و مدرسه" که توسط گروه ارتقاء سلامت این فرهنگستان تهیه شده بود را به مسئولین مربوطه منتشر کرد.

متن این سند در پیوست وجود دارد.

پیوستها: